BlogBugs - free blog hosting
Bookmark Porn | FUCKBOOK | Free Porn | big tits
Home  Report Abuse  Directory  Signup  Video On Line 

 

erotik filimleri

2011-Dec-17 - erotik filimleri

- Yatak odas?na heyecan getirmek i?in yollar m? ar?yorsunuz? Role-playing ve kirli konu?maya yard?mc? olsa da, baz? e?lenceli pregame ?s?nma ile seksi oturumda ba?lamas?n? deneyin. Burada tam te?ekk?ll? bir levha kar???kl???, ter damlayan showdown i?ine atlama ?nce s?cak 'n a??r olsun yard?mc? olmak i?in baz? yarat?c? ?n sevi?me pozisyonlar?. s?zde ba?l?l?k Vermek i?in daha almak i?in genellikle daha iyi oldu?u i?in, oral seks gelirken b?yle bir eski p?sk? bir fikir de?ildir. Bu seks pozisyonlar? kullanarak, ihtiya? duyduklar? art?rmak oral seks normal y?ntemleri veriyor olabilir - ve onu hem de. 1 - Burun dal?? ??i??me bebeksex shoperotik shoppornosex izle  Burun dal?? pozisyonu - Kredi: ThePlayersGuide.com A??klama: O omuzlar?n? dayanmaktad?r bacaklar? ve omuzlar? ?zerinden y?kseltir. Ellerinizi, ona destek vermek i?in onu alt alt?nda koymal?s?n. ??te bir ipucu: Bu pozisyonda s?rt?nda yorucu olabilece?inden, o omuzlar?n? alt?na yast?klar yat?r?lm?? olmal?d?r. Faydalar?: bu pozisyon hakk?nda en iyi ?ey, sahne sadece bakmak ve v?cudunun b?y?k bir bak?? a??s?yla ho? bir g?r?n?m elde edersiniz. Bacaklar?n? desteklemek i?in sahip oldu?undan, ayn? zamanda onu ters kolay eri?im olsun, bu y?zden devam edin ve polis bir fikir. Onun i?in Faydalar?: Bu a??da oral seks alma onun i?in olduk?a ho? olabilir, ama bunu ona boyun ve omuzlar i?in biraz rahats?z edici olabilir. Bu pozisyonda yava??a ?ekin ve o sadece o kadar sizin gibi zevk emin olmak i?in birka? kez ne yapt???n? ona sor. 2 - s?t inek sex film S?t inek pozisyonu - Kredi: ThePlayersGuide.com A??klama: d?rt ayak ?st?nde, o kas?k b?lgesinde alt?nda do?rudan ba??n? onu geri yatmaktad?r. Faydalar?: Bu pozisyon, iki nedenden dolay? b?y?k. ?ncelikle, hareketi kontrol se?ene?i ve yo?unlu?unu nas?l o zevkleri var. ?kincisi, bunun i?in ruh halinde iseniz, "po?et ?ay" diye -, baz? ekstra zevk i?in a?z?na skrotum damla oldu?unu. Onun i?in Faydalar?: Bu pozisyon, onu tembel sa?lar. O sadece arkan?za yaslan?n ve hi? de fazla bir ?ey yapmadan b?y?k bir s?r?? verebilir. Dedi, "?ok yorgun" veya oral seks yapmak i?in enerji yoksun bu pozisyonda getirmek i?in deneyebilirsiniz.
Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

2011-Dec-17 - gay porno izle

Sex buharl?, terli ve yap??kan olmal?d?r. Tutku ve yo?unluk unsurlar? olmal?d?r. Dizginsiz heyecan ve samimiyet ile birle?ti?inde ??lg?nl?k evcille?memi? bir an olmal? ... Tan?d?k bir fantezi gibi geliyor mu? Bu t?r, genellikle, filmleri ve g?nd?z dizileri i?in ayr?lan dizginsiz tutku d?n???r seks b?y?k olsa da, her zaman ger?ek?i de?il, ne de her zaman m?mk?nd?r ula?mak i?in. Ancak, e?lence - sizin sevi?mek haline getirmek i?in biraz daha uygun bir eleman vard?r. Ben sadece bir rol oynarken, saman, kulak-nibbling, kirli konu?mak, g?lmek-out y?ksek sesle rol hakk?nda konu?uyor de?ilim - Ben size bir yak?nl?k hissi verir seks t?r bahsediyorum sadece oyunculuk sa? dokunun. Bu tam olarak nas?l elde edilir, sorabilir miyim? Bu sorunun cevab?, konumland?rma, arkada??m.??i??me bebeksex shoperotik shoppornosex izle   Burada bir ka? seks pozisyonlar? cinsel hayata eglence dahil yard?mc? olaca??z. m?davimlerinden yenile?tirme Yorgunluk ya da sadece yarat?c? duygu de?ildir setleri, "kolay," g?venilir pozisyonlar? geri tatil e?ilimindedir. Bu yatak odas?nda e?lenceli bu rut kurtarmak i?in tek yol olabilir - rutin ve nihai s?k?nt? ili?kiniz ne zaman almaya ba?lar. Rutin bir facelift vererek bu yeni pozisyonlar deneyin. 1 - hitch Hitch resim - Kredi: ThePlayersGuide.com A??klama: o havada bacaklar?n?n onu geri yatarken, kad?n?n kar??la?t??? t?m ayak. Faydalar?: Bu pozisyonda iyi par?as?, ne kadar h?zl?, ne yava? ve ne kadar kaba giderse toplam kontrol? olmas?. Ayr?ca, o, arkas?na kolay eri?im olur, ??nk?, anal stim?lasyon, e?er isterseniz, kar???m? i?ine atmak i?in kolay bir hareket. Onun i?in Faydalar?: Bu pozisyon genellikle onun en iyi ilgi i?in d??ar? bakar. O, vajinaya ya da onun uyluk a??l?? ve kapan?? kaslar? daralt?c? vajinal duvarlar?n uyar?lmas? en ?st d?zeye ??karabilirsiniz. Ayn? zamanda yeterli, o geri koymak ve manzaran?n tad?n? al?r de?ildi sanki, onu klitoris kar?? penisin s?rt?nmeyi kolayla?t?r?r ve! 2 - Ters kurba?a a??z kavgas? sex film izle Ters kurba?a bodur resim - Kredi: ThePlayersGuide.com A??klama: o v?cudu b?k?lm?? bacaklar? ile geriye do?ru e?ilir S?rt ?st? uzan?n, bacaklar?n?z?, ayr?ld?. Faydalar?: Bu pozisyon geri koymak ve dinlenmek sa?lar. Ofiste stresli bir g?n ya da sevi?mek i?in yol ?ok tembel k?lan yorucu bir egzersiz sonras? deneyin. Faydalar?: onun i?in sadece o de?il, bu pozisyonda tam kontrol oldu?unu, ancak penetrasyon a??s? inan?lmaz onun i?in uyand?rmadan olabilir. Ayn? ?ekilde uyand?rmadan onu arka ve yan sevecen adam ellerini hissi olabilir - bu pozisyonda ?ok basit bir hareket.
Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

2011-Dec-17 - manken seks izle

Stephen Baldwin, bir kez seks pizza gibi s?yledi; k?t? bile, hala, pizza bulunuyor. ?o?u zaman, seks, 99 ? dilimleri s?rekli bir diyet gibi hissedebilirsiniz, ancak bir fantezi schmancy gurme derin ?anak pesto pasta ve zar zor telafuz yabanc? peynirler gibi gelen bu nadir durumlarda vard?r. Sebebi ne olursa olsun, iyi pizza t?r seks hormonlar? akan, a??z ?at? defol yakmak i?in yeterince s?cak u?an giysi ve eylem al?r.??i??me bebeksex shoperotik shoppornosex izle  1 - Uzun mesafe birle?imi Farkl? ?ehirlerde ya?ayan ya da (ve daha da ?nemlisi mide mide) bir i? gezisi i?in ayr?lm?? olan ve sonunda y?z y?ze g?r??me. Siz de seks hakk?nda d???nmek i?in zaman ?ok ?ey ya?ad?m ve her ikisini de (umar?m) kadar g?zel bast?r?lm?? olmal?d?r, bu nedenle baz? geri-ka??ma, iyi zamanlar headboard k?ran i?in m?kemmel bir tarifi bulunuyor. 2 - Bir tart??madan sonra siki? izle Duygular iyi bir eski moda bir vuru? yaparken 'em a?a?? s?r?kleyin' olduk?a y?ksek olsun k?z arkada?? ile kavga em uzakla?t?rabilirsiniz. Tabii ki, sonunda, onu iyi graces geri yolu kapanan y?netmek, ancak o s?per ?arjl? duygu bir s?r? i?inde s?k???p kal?r. Iyi bir bo?u?ma ile bazal? cezaland?rmak i?in daha serbest b?rakmak i?in iyi bir yol yoktur. Make-up seks genellikle ?ok iyidir, baz? adamlar bilerek sonunda baz? yakalanma olas?l??? i?in sadece berbat olacak. 3 - baz? iyi haberler ald?ktan sonra Ruhlar?n?, pantolon genellikle d???kt?r. Sonra d?nyan?n ?st?nde bir promosyon ya da b?lgesel slo-pitch ?ampiyonluk kazanan hissediyorum, bu y?zden neden yatak odas?na iyi duygular uzatmak? G?vende hissediyorum ve bir ?ampiyon gibi yapacaks?n, o ?ok tok hissedeceksiniz ve muhtemelen bir ka? g?n i?in komik bir y?r?y?? olacak. 4 - ona evlenme teklifinde sonra Seks evlendikten sonra s?k?c? olmaya ba?lad? hakk?ndaki t?m bu tart??ma do?ru olabilir, ancak hemen sonra soru pop al?rs?n?z seks sizi havaya u?uracak! O ne olabilece?ine kim bilir, bu y?zden inan?lmaz derecede mutlu ve ??kran hissedersiniz? O kadar a??k ve muhtemelen ona yeni, olgun, korkusuz-taahh?t ni?anl?s? ile hemen hemen her ?eyi denemek i?in istekli olacakt?r. 5 - Duygusal ya da stresli zamanlarda Artan stres zamanlar?nda devreye girer baz? derin numaral? seriba?? hayatta kalma i?g?d?s? vard?r. Geri g?n i?inde, elinde bir k?l?? di?li kaplan, bir ma?ara arkada?? k?? ya da ?l?m yakla??m, ama bug?n tarihler ya da bilin?siz olarak bize al?r mali s?k?nt?lar ba?g?steren kadar revved olabilir. Seks g?nl?k hayat?n stresinden uzak, terli ka?ma bir form. Hatta ?l?m bir beklenmedik bir ?ekilde bize biraz azg?n almak isteyecektir sevdi. Bu garip d???nmeyin, sadece onunla gidin. Bu s?k?nt?l? zamanlar?nda sorunlar? ile ilgili bir tedavi yakla??m? g?z ?n?nde bulundurun.
Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

2011-Dec-17 - adult izle

En uykuda ?l? d??meye neden merak veya bir orgazm sonra kendine g?ven hakk?n?n bir acele? ??nk? endorfin, oksitosin ve di?er maddeler ?zerine kana yay?mlanan "havalan??." Cinsel ili?ki s?ras?nda ve sonras?nda zihni ve bedeni etkileyen bir dizi cinsel kimyasallar vard?r. 'Em g?z at?n. Prolaktin porno seyret Ne yapar: Prolaktin, orgazm sonras? cinsel uyar?lma rahatlat?r ve kafan?zda seks kapal? alan. Bu hemen hemen herkes orgazm hemen sonra keskin bir ?ekilde y?kselir. Biz erkeklerin seks ile me?gul de?il, g?n?n birka? anlardan biri. Onu nas?l hissediyorsunuz: Prolaktin ?n?n?zde ??plak kad?n?n yan?nda ba?ka ?eyler d???nmesine olanak, orgazm sonras? cinsel ayr?lana. Seksten sonra kafan?zda i? ba??nda prolaktin o g?n, ger?ekle?tirmek i?in gerekli faaliyetleri ve i?leri sular alt?nda. Su temini bu ?eyler pompalan?r hepimiz hayat?m?zda ne kadar daha fazla ilerleme yapabilir hayal edin.??i??me bebeksex shoperotik shoppornosex izle   Oksitosin Ne yapar: hipofiz bezi taraf?ndan salg?lanan oksitosin, prostat, kas kas?lmalar? ve duyarl? hale sinirleri uyar?r neden olur. Ara?t?rma artan oksitosin daha yo?un orgazm oldu?unu g?stermi?tir. Onu nas?l hissediyorsunuz: Oksitosin, sevgilisi ile bir ba?lant? ve ba? hissediyorum olur, ??nk? "sar?lma hormonu" olarak da bilinir. Ayn? zamanda bebek ve anne aras?nda bir ba? olu?turmak i?in yard?mc? kad?n anne s?t? bulundu. Cinsel ili?kiden sonra k?z ile sar?lma keyif al?yorsan?z, b?y?k ihtimalle iyi oksitosin etkileri biliyorum. Endorfin Ne yapmalar?: Endorfin n?rotransmitterlerin beyin opiat resept?r siteleri ba?lamak do?al a?r? gidermek i?in b?nyesinde olu?turdu?u bir grup. Biyo-kimyasal asetilkolin ve dopamin, endorfin olarak bilinen ve morfine benzer bir kimyasal yap?s? vard?r. Ayr?ca stresi alt ve g?ven art?rmak i?in bilinmektedir. Nas?l hissettirecek: Endorfin, co?ku ve haz duygular? ?retmek ve sakinle?tirici bir etkisi var. Bu iyi hissetme ve gev?eme duygusu ile doldurun. Onlar da, sersemlemi? ve uykulu hissediyorum, ve hatta uykuya dalarken olabilir yapabilir. Doktorlar, opiat resept?rlerinin a??r? stim?lasyon, eroin kullan?m? oldu?u gibi, depresif bir cinsel d?rt? neden oldu?unu ileri s?rm??lerdir. Bu y?zden bir dahaki sefere sizin kad?n sorunlar?n? size post-sex ge?en ?zerine, i? yerinde endorfin biliyorum. Asl?nda, hatta daha h?zl? uykuya dalmak, daha iyi seks oldu?unu iddia edebilirsiniz. Notu, endorfin, seks s?ras?nda beyin taraf?ndan sportif faaliyetler, skydiving, kavgalar, ac?kl? yaralanmalar? ve giri? payla?maya hemen hemen herhangi bir di?er heyecan verici aktivite yay?mlanan
Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

2011-Dec-17 - adult izlet

Bas?n? noktalar?, e?er olacak - baz? alanlarda bir kad?n?n v?cudu uyararak, Shiatsu ve Refleksoloji gibi ?ifa sanatlar? gibi teknikleri belirtildi?i gibi, herhangi bir kad?n?n ?ehvetli bir deneyim vermek ve onu serbest stres ve engellemeler yard?mc?. Onu bas?n? noktalar? masaj yakla??k 20 dakika ge?irin, ya da cinsel ili?ki s?ras?nda onlara ula?mak ve onu genel deneyimini geli?tirmeye sona erebilir. Her bir bas?n? noktas? uyarmak i?in ve onun i?in ne yapacak, nas?l oldu?u ??renmek i?in okuyun. Tap?naklar sex izle Bulundu?u Nerede: Bu aln?nda tarafta yumu?ak alanlard?r. Ba?ka bir bas?n? noktas? "???nc? G?z" ona ka? olarak an?lacakt?r aras?nda do?rudan aln?nda merkezinde yer almaktad?r ??i??me bebeksex shoperotik shoppornosex izle  Alan? nas?l te?vik edilir: hafif bas?n? uygulay?n ve 30 saniye boyunca onun tap?nak parma?? ve orta parmak hafif?e d?nd?r?n. Ayr?ca, birka? saniye ???nc? G?z hafif?e itebilirsiniz. Bu gerilimi rahatlatmak ve cinsel heyecan artacak. Ne zaman kullan?lmal?: o zaman ?st?ne veya misyoner pozisyonunda, ancak yava? yava? gidiyoruz, sadece g?zlerini yak?n olsun, b?ylece onlar? d??ar? g?zlem riski yoktur. Diz Krall?k Bulunan Nerede: Bu nokta baca??n?z? b?k?n olu?an k?r???kl?k, diz arkas?ndaki iki ligamentler aras?nda bulunur. B?lgede nas?l te?vik edilir: dizlerinin arkas?nda iki tendon aras?ndaki hafif bir bas?n? uygulamak i?in, veya hatta b?lgede ?pmek i?in tercih edebilirsiniz parma?? ve orta parmak kullan?n. Bu stres ve yorgunlu?u giderir, ve rahatlama te?vik etmektedir. Ne zaman kullan?lmal?: IT doggy style yaparken yava??a onun ?st?ne zaman, bu noktada masaj, ya da g?vde ile dik dizlerinizin ?zerinde konum ve bileklerine omuzlar ?zerinde duran misyoner pozisyonu onu. Heavenly Pillar Nerede bulunur: Bu iki nokta, omurga, kafatas? (kemik i?inde k???k bir oyuk bulacaks?n?z) birle?ti?i alan?n iki taraf?nda bulunur. Alan? nas?l te?vik edilir: bu noktalar koyun ve parmak u?lar?n?zla yava? yava? bir dakika 30 saniye bas?n? art???. Bu erojen b?lge, bu y?zden b?y?k olas?l?kla onu uyand?rmak olacak. Misyoner ya da onun-on-?st konumda parma?? ve orta parmak ile k?pek stili, ya da masaj alan? yaparken bu lekeler, ba?parmak ile Masaj: Ne zaman kullan?l?r. Hatta o size oral seks yapmak ise bu nokta uyarabilir. Kap? acele Bulundu?u Nerede: Bu nokta bacaklar? onun kal?a kemi?inin yak?n?nda onu kar?n kat?lmak kal?n tendonlar? k?r???k bulundu. Alan? nas?l te?vik etmek: Bu alan, bu tendon i?ine elinizi topuk ile yava? yava?, bu nedenle ya?s?z ticklish y?ksek olmas? ve bir dakika 30 saniye boyunca bas?n? uygulay?n. Bu nokta, cinsel enerji ve arzu a??k oldu?una inan?l?yor. Cunnilingus ger?ekle?tirdi?inizde ?n sevi?me s?ras?nda kullan?n: o zaman.
Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

Information

erotik filimleri
Porn | Erotikfilimleri